Resocjalizacja - studia I stopnia

Rejestracja na studia i dodatkowe informacje na stronie: rekrutacja.ukw.edu.pl

ATUTY SPECJALNOŚCI:

 • specjalność odpowiadająca zapotrzebowaniu na rynku pracy, dająca szansę na stabilną pracę, przede wszystkim w państwowych instytucjach, łącznie z mundurowymi,
 • specjalność, na której zdobędziesz wiedzę o występujących w społeczeństwie patologiach społecznych, a w szczególności o systemach, metodach i formach pracy profilaktycznej, terapeutycznej oraz resocjalizacyjno-penitencjarnej, zdobędziesz wiedzę na temat uzależnień i współuzależnień. Nauczysz się resocjalizować i udzielać pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od środków toksycznych (alkoholu, narkotyków) oraz zachowań (m.in. uzależnionym od: Internetu, telefonów komórkowych, solarium, seksu, gier hazardowych i komputerowych, etc.)
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałaniu przemocy,
 • będziesz umiał interweniować w sytuacjach kryzysowych, poznasz etiologię i fenomenologię (przyczyny i skutki) zaburzeń zachowania i możliwości im przeciwdziałania,
 • zdobędziesz umiejętności i nauczysz się metod i form pracy w ośrodkach wychowawczych, poprawczych, zakładach karnych oraz służbach mundurowych i zespołach kuratorskich.

PREDYSPOZYCJE:

 • wysoka kultura osobista
 • otwartość
 • cierpliwość
 • umiejętność pracy z ludźmi
 • rzetelność
 • odpowiedzialność
 • empatia
 • kreatywność
 • innowacyjność

KOMPETENCJE:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu przedmiotów specjalnościowych:

 • Wprowadzenie do specjalności, Psychospołeczne problemy niedostosowania społecznego, Psychologia kliniczna, Drama i biblioterapia, Praca w instytucjach resocjalizacyjnych, Resocjalizacja przez pracę, Patologie społeczne z elementami kryminologii, Pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarna z elementami pracy socjalnej, Arteterapia w resocjalizacji, Dydaktyka szczegółowa: Podstawy pracy asystenta rodzinnego, Sport i rekreacja w resocjalizacji, Wybrane zagadnienia socjologii zdrowia z promocją zdrowia, Pomoc i wspieranie rodzin, Dydaktyka szczegółowa: Rewalidacja niedostosowanych społecznie z innymi niepełnosprawnościami, Tworzenie projektów resocjalizacyjnych, Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, Praktyka zawodowa, Terapia w uzależnieniach od jedzenia, Podstawy pracy pedagoga szkolnego, Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym, Praktyka zawodowa, Dydaktyka szczegółowa: Metodyka resocjalizacyjna nieletnich i dorosłych, Dydaktyka szczegółowa: Metodyki pracy kuratora sądowego, rodzinnego i dla dorosłych, Terapia w uzależnieniach od środków toksycznych - alkoholu, narkotyków

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez Niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną,
wiedza i umiejętności praktyczne, zdobyte w specjalistycznych placówkach podczas praktyk zawodowych. Student rozszerza, pogłębia i wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas zajęć w uczelni. Poznaje strukturę organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę, rozszerza umiejętności w zakresie pracy opiekuńczej, wychowawczej, profilaktycznej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej i penitencjarnej z podopiecznym. Prowadzi pod nadzorem opiekuna praktyk zajęcia z podopiecznymi, a także opracowuje programy zajęć i je realizuje podczas praktyk. Zdobywa i doskonali umiejętności pracy z jednostkami niedostosowanymi społecznie.


RYNEK PRACY:

 • straż miejska,
 • ośrodki uzależnień,
 • streetworking,
 • domy kultury,
 • instytucje samorządowe,
 • asystent rodziny,
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • pedagog,
 • policjant,
 • pedagog i wychowawca w szkołach oraz placówkach pozaszkolnych, oraz szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz