Problematyka badawcza

Problemy badawcze podejmowane przez pracowników Zakładu:

  • etiologiczne i profilaktyczne aspekty patologii społecznej w koncepcjach młodzieży,
  • zagrożenia i zachowania nieakceptowane społecznie przez młode pokolenie - w tym m.in. zachowania patologiczne wśród studentów, żebractwo w percepcji i autopercepcji, „fala” w szkołach ponadpodstawowych, zachowania przestępcze nieletnich i młodzieży.

Badania statutowe prowadzone są na temat: „Etiologiczne, symptomologiczne, prognostyczne i profilaktyczne aspekty patologii społecznych w percepcji i ewaluacji młodzieży oraz zagrożenia i zachowania nieakceptowane społecznie młodego pokolenia”.

Wszyscy Pracownicy realizują badania statutowe. Efektami realizacji tych badań są m.in. publikacje oraz organizowane konferencje naukowe. Od czasu powstania Zakładu, a więc od 1982 r. Zakład zorganizował ponad trzydzieści konferencji, bądź był ich współorganizatorem z innymi uczelniami, zakładami karnymi, czy zakładami poprawczymi. W tych konferencjach uczestniczyło wielu wybitnych przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy oraz praktyków.

Wszyscy Pracownicy Zakładu zobligowani są do indywidualnego rozwoju naukowego, realizują w tym kierunku wielorakie działania i przedsięwzięcia. Wszyscy też Pracownicy czynnie uczestniczą w licznych konferencjach naukowych, zwłaszcza w kraju, współpracują z instytucjami zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi oraz z wieloma ośrodkami zajmującymi się resocjalizacją i profilaktyką.

Pracownicy Zakładu mają wiele publikacji niemal co roku publikowane są prace monograficzne bądź prace pod redakcją oraz liczne artykuły. Ponadto Pracownicy prowadzą różnorodne szkolenia i pogadanki w ośrodkach resocjalizacji i profilaktyki, prowadza też spotkania z uczniami różnych typów szkół oraz wykłady otwarte, w których mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Pracownikom Zakładu stawiane są wysokie wymagania w zakresie rozwoju naukowego oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym zdyscyplinowania, sumienności, rzetelności, odpowiedzialności i wielu innych cech świadczących o kulturze osobistej i optymalnej realizacji powierzonych zadań nauczycieli akademickich. Zaś napotykane trudności pokonywane są na bieżąco.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz